Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa pionowej siłowni wiatrowej na terenie działki nr ewid. 638/2 położonej w miejscowości Brody 2A, obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola

___________________________________________________________________________________________
Tuchola, dnia 25 listopada 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.145.2016.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że na wniosek Drew-Kon Spółki z o.o., Brody 2A, 89-504 Legbąd reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Knakowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pionowej siłowni wiatrowej na terenie działki nr ewid. 638/2 położonej w miejscowości Brody 2A, obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola, wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i teletechniczną od projektowanej siłowni do istniejącej stacji transformatorowej oraz złączami kablowymi. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Tuchola (działka nr ewid. 641) poprzez działkę 638/1.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (25 listopada 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (25 listopada 2016, 13:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753