Status prawny

Powiat działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. nr 103, poz. 652 z późn. zm.) oraz Statutu Powiatu Tucholskiego - szczegółowe zapisy zawiera Statut Powiatu dostępny na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

Organizacja powiatu


Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące następujące gminy: Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Szczegółowe zapisy zawiera Statut Powiatu dostępny na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

Struktura własnościowa powiatu

Nieruchomości i mienie ruchome a także inne składniki majątkowe Starostwa Powiatowego w Tucholi, jednostek organizacyjnych powiatu stanowią własność powiatu nabytą z mocy prawa lub na wniosek w trybie przepisu ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Działalność i kompetencje powiatu

Zadania publiczne
1. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie :
a) edukacji publicznej,
b) promocji i ochrony zdrowia,
c) pomocy społecznej,
d) polityki prorodzinnej,
e) wspierania osób niepełnosprawnych,
f) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
g) kultury i ochrony dóbr kultury,
h) kultury fizycznej i turystyki,
i) geodezji, kartografii i katastru,
j) gospodarki nieruchomościami,
k)administracji architektoniczno - budowlanej,
l) gospodarki wodnej,
m) ochrony środowiska i przyrody,
n) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
o) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
p) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
r) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
s) ochrony praw konsumenta,
t) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
u) obronności,
w) promocji Powiatu,
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do kompetencji Powiatu.
4. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swoich właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
5. Ustawy mogą określać inne zadania Powiatu.
6. Ustawy mogą nakładać na Powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Tryb działania władz publicznych

Tryb działania władz publicznych szczegółowo określa Statut Powiatu Tucholskiego (dostęp na stronie www.bippowiat.tuchola.pl 

Tryb działania jednostek organizacyjnych

Tryb działania jednostek organizacyjnych określa Statut Powiatu Tucholskiego oraz statuty i regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek.

Przynależność do związków i stowarzyszeń

Powiat Tucholski jest członkiem Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" utworzone na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989r. oraz innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Towarzystwo jest organizacją pozarządową działającą w myśl zasady non-profit, podejmującą szerokie działania na rzecz wszechstronnego rozwoju swojej małej ojczyzny. Celem działalności Towarzystwa jest wszechstronne działanie dla:
podnoszenia na wyższy poziom warunków życia, pracy i wykształcenia mieszkańców regionu; lepszego funkcjonowania podmiotów publicznych, pozarządowych i gospodarczych; kultywowania i rozwoju kultury regionu; zachowania tożsamości i dziedzictwa regionalnego; zachowania naturalnych walorów przyrodniczych;wspierania przedsięwzięć dla ochrony otaczającego środowiska i jego zasobów jej mieszkańców.

Powiat Tucholski przystąpił również do Związku Powiatów Polskich. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zpp.pl

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (17 listopada 2004)
Opublikował: Administrator (18 listopada 2004, 07:24:34)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (21 marca 2015, 17:54:19)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44118