Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tucholskiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członka komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członka komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi.
 3. Zadania Komisji Konkursowej:
  -    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  - proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  - rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
 4. Wymagania stawiane kandydatom:
  -  W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
 5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przekazanie go osobiście lub przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
 6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Tucholskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.
 7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach jest Starosta Tucholski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bippowiat.tuchola.pl.

 

Pełna treść uchwały Zarządu Powiatu oraz załącznik do ogłoszenia (formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
link do uchwały

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (14 listopada 2018)
Opublikował: Jacek Lorczak (14 listopada 2018, 15:34:56)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (14 listopada 2018, 15:40:18)
Zmieniono: wstawienie linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 811