Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 23 listopada 2020 r. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Maksymiliana M Kolbego w Suchej, z siedzibą w Suchej ul. Słoneczna 2 złożył ofertę na realizację projektu pn. „Montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w Suchej". Oferta została złożona w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
  • Koszt całkowity realizacji zadania – 3 000,00 zł 
  • Kwota wnioskowanej dotacji – 3 000,00 zł  
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bippowiat.tuchola.pl/, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz na stronie internetowej https://www.tucholski.pl/.
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 30.11.2019 r. w następujący sposób: 
  • osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tucholi, 
  • drogą elektroniczną na adres promocja@tuchola.pl, 
  • listownie na adres – Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (decyduje data wpływu do urzędu). 
Oferta (373kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (27 listopada 2020)
Opublikował: Karol Gutsze (30 listopada 2020, 10:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 903