Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określonych na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji
publicznej, zwanej dalej „ustawą”, w odniesieniu do informacji publicznych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi (www.bippowiat.tuchola.pl)oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi (www.powiat.tucholski.pl):

- podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną ma obowiązek informowania o
źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania tej informacji publicznej,
- jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia,
spoczywa na nim obowiązek informowania o przetworzeniu tej informacji publicznej,
- Starostwo Powiatowe w Tucholi nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych
informacji publicznych, udostępnionych w postaci pierwotnej.
- Przy obliczaniu opłat za wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, o
których mowa w art. 23 g ust. 2 ustawy, uwzględniane będą przesłanki określone w art. 23c
ustawy, w szczególności związane z wyceną kosztów nakładów pracy oraz materiałowych
poniesionych w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej będącej
przedmiotem wniosku.
2. W przypadku odmowy: przekazania informacji publicznej w celu ponownego
wykorzystania lub określenia wysokości opłaty, zainteresowanym podmiotom przysługują
środki prawne określone w art. 23g ust. 10 i 11 ustawy.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (1 czerwca 2012)
Opublikował: Jacek Lorczak (2 czerwca 2012, 22:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2408