Materiał informacyjny na XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23.06.2022 r.

Tuchola, dnia 14 czerwca 2022 r.
BR.0002.39.2022
                                   
                                                                                        Pan(i)
                                                                                        ............................................
                                                                                        ............................................
                                                                                         
 
Zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.   Otwarcie sesji.   
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.     
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
4.   Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.       
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.       
6.   Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2021 r. 
a)  przedstawienie raportu,
   b)  debata,  
  c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.      
7.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym:  
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,    
b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,   
  d)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2021 rok.     
8.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  
9.   Drogi publiczne: -sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2021 r.
10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.   
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.   
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.    
13. Składanie zapytań i interpelacji.                 
14. Wnioski i oświadczenia radnych.   
15. Zamknięcie sesji.

Podpisał: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Łukaszewicz

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (14 czerwca 2022)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (15 czerwca 2022, 13:08:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009