Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23.09.2010 r.


KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków: gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkiej, komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) podaję do wiadomości pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz osób przez nich upoważnionych, zwanych dalej pełnomocnikami, co następuje poniżej:
 
1. Zgłaszanie kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkiej) przez pełnomocników lub osoby przez nich upoważnione, zwane dalej pełnomocnikami, powinno być dokonane do dnia 4 października 2010 r. (poniedziałek).
 
2. Zgłoszeń należy dokonywać na wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M. P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.).
 
3. Zgłoszenia kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu (właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) należy kierować do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pok. 27.
 
4. Zgłoszenia kandydatów do Powiatowych Komisji Wyborczych w powiatach: bydgoskim, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim i żnińskim oraz do Gminnych/Miejskich Komisji Wyborczych w gminach/miastach położonych na obszarze wymienionych powiatów należy kierować do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pok. 27.
 
5. Osoby upoważnione do dokonania zgłoszeń przez pełnomocników komitetów wyborczych winny przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu stosowne upoważnienie.
 
6. Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) po rozwinięciu linku - Stałe Organy Wyborcze - Komisarze wyborczy - województwo kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz - Aktualności - Druki i prawo wyborcze - wybory samorządowe - Kadencja 2010-2014 - zamieszczono uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie zawierającą wymieniony w pkt 2 Komunikatu załącznik, niezbędny do prawidłowego dokonania zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych.
 
 
7. Wymienione wyżej dokumenty wraz z wzorami niezbędnych druków, o których mowa w Komunikacie są udostępniane także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz w urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych i Urzędzie Marszałkowskim.
 
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2010r. (32kB) pdf

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy
/-/ sędzia Andrzej Siuchniński
 

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy (23 września 2010)
Opublikował: Jacek Lorczak (8 października 2010, 10:32:47)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (8 października 2010, 10:49:12)
Zmieniono: poprawka tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4203