Materiał sesyjny na IV sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 28.01.2011 r. godz. 9.3o


 
 
BR.0002.4.2011                                                          Tuchola, dnia  12 stycznia 2011 r.
                       
 
                       
                                                                                 Pan(i)
                                                                                 ..........................................
                                                                                 ..........................................
                                                                                 

Zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 28 stycznia 2011 r. (piątek) o godz. 9.30 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  III sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie   
    między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2011 r.
     1) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu  
         Powiatu,
     2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
     3) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
     4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
     5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
     6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego
         na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
    Tucholskiego na lata 2011 – 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu
    Tucholskiego na lata 2011 -2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2011 r.
11. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2010 r.
12. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2010 r.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego za
     rok 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania dwóch Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do
      składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
    Polskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Tucholskiego.
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie sesji.         
 
                                                                                       Przewodniczący
                                                                                   R a d y   P o w i a t u
 
                                                                                          Michał Mróz


Materiał informacyjny (1903kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 stycznia 2011, 09:29:58)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (10 lutego 2011, 11:41:16)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2467