Materiał sesyjny na VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 27.06.2011 r. godz. 9.oo

Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0002.8.2011                                                                Tuchola, dnia 8 czerwca 2011 r.
                       
 
                       
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       ............................................
                                                                                       ............................................
                                                                                        
Zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, którą zwołuję na dzień 27 czerwca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  VII sesji Rady Powiatu.
5.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie   
     między sesjami.
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2010 r.
1) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
8.  Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.
9.  Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
10. Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.
12. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
     na lata 2011 – 2024.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
     finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
     rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie
     osób niepełnosprawnych na rok 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji
     uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum oraz placówek oświatowych,
     dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
      Tucholi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko
     –Pomorskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania ograniczeń na wodach powierzchniowych na
      terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
     Powiatu Tucholskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat
     Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa             
     Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2.
     Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej pn.: „Dostosowanie do 
     wymagań przeciwpożarowych oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków
     Domu Dziecka w Tucholi”.
22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego    
      Starostwa Powiatowego w Tucholi.
23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie sesji.         
 
                                                                         Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                         Michał Mróz
 

Materiał informacyjny (3505kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 czerwca 2011, 10:43:31)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (2 września 2011, 11:18:10)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2772