Materiał informacyjny na XVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22.06.2012 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.18.2012                                                            Tuchola,  dnia 4 czerwca 2012 r.
 
                       
                       
                                                                                    Pan(i) Radny(a)
                                                                                    ..............................................
                                                                                    ..............................................
 
 
Zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym 
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.  
9.   Programy i działania realizowane w ramach strategii rozwoju powiatu.
10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 r.
11. Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych powiatu tucholskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (2 letnia) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (3 letnia) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Policealnej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Dwuletniej Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (3 letnie) w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (4 letnie) w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 2 z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Rolniczego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
34. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Tucholi (2 letnia).
35. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Tucholi (3 letnia).
36. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śliwicach.
37. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Tucholi.
38. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi.
39. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Tucholi .
40. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Tucholi.
41. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Dwuletniej Szkoły Policealnej w Tucholi.
42. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tucholi.
43. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Tucholi.
44. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi.
45. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Tucholi.
46. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tucholi.
47.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi.
48. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w  Tucholi (3 letnie).
49. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Tucholi (4 letnie).
50. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Tucholi.
51. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 w Tucholi.
52. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Tucholi.
53. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
54. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
56. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
57. Wnioski i oświadczenia radnych.
58. Zamknięcie sesji.

 
                                                                            Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                       Michał Mróz

Materiał informacyjny (4034kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (4 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2012, 09:23:50)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (20 września 2012, 13:36:23)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2869