Materiał informacyjny na XX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28.09.2012 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego


BR.0002.20.2012                                                          Tuchola,  dnia 19 września 2012 r.
 
 
                       
                       
                                                                                   Pan(i)
                                                                                   .........................................
                                                                                   .........................................
                                                                                             
 
 
Zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28 września 2012 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XVIII i XIX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2012 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2012 r.
 10. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024.
 15. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminą Tuchola w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie istnienia przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Pana Wojciecha Kroplewskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie istnienia przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Pruszaka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie istnienia przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego Pana Michała Gacy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi 1010C w miejscowości Żalno etap I część 2” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2012.
 25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie sesji.
                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                        Michał Mróz
 
 
 
Materiał informacyjny (1697kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (19 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 września 2012, 13:37:40)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (23 października 2012, 07:45:06)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2270