Materiał informacyjny na XXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.11.2012 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.22.2012                                                     Tuchola,  dnia 20 listopada 2012 r.
 
                       
                       
                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                              ...............................................
                                                                              ...............................................
 
Zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu wzięcia udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego. 
 6. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Składanie zapytań i interpelacji.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim. 
 9. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim. 
 11. Sprawozdanie z pracy Geodety Powiatowego i zadań Referatu Geodezji i Kartografii.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap” w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                     Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                               Michał Mróz

Materiał informacyjny (2523kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 listopada 2012, 12:12:00)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (18 grudnia 2012, 10:58:38)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2433