Materiał informacyjny na XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28.12.2012 r.


Rada Powiatu
Tucholskiego


BR.0002.24.2012                                                           Tuchola,  dnia 17 grudnia 2012 r.
 
 
                       
                       
                                                                                   Pan(i)
                                                                                   .................................................
                                                                                   .................................................
                                                                                             
 
 
Zapraszam na XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z  XXII i XXIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.      Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Tucholskiego:
a)   odczytanie wniosku w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,
b)   przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,
c)   określenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej,
d)   zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i odebranie od nich zgody na kandydowanie,
e)   podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
f)    przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego.
g)   ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
h)   stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego ze stanowiska.
8.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024.
9.      Uchwalenie budżetu Powiatu na 2013 r.:
a)      przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c)     przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
d)     przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e)     dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2013 r.
11. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia „Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi” oraz włączenia go do struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                     Michał Mróz

Materiał informacyjny (2455kB) pdf

Projekt budżetu znajduje się tutaj


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 grudnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 grudnia 2012, 10:51:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (25 stycznia 2013, 08:47:34)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2394