Materiał informacyjny na XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19.04.2013 r.


 
Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0002.27.2013                                                      Tuchola,  dnia 10 kwietnia 2013 r.
 
                       
                       
                                                                               Pan(i) Radny(a)
                                                                               .................................................
                                                                               .................................................
 
Zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19 kwietnia 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu wzięcia udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.    
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z  XXVI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.   
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.        
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia zadania Komisji Rewizyjnej.  
 8. Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady ze spotkania w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.     
 10. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.    
 11. Ocena realizacji: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
 12. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 13. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.     
 14. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2012 r.
 15. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2012 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2012.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.  
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie sesji.  
 
 
                                                                       Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                      Michał Mróz

Materiał informacyjny (3505kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (10 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (11 kwietnia 2013, 15:01:00)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (24 kwietnia 2013, 14:56:54)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1848