Materiał informacyjny na XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21.06.2013 r.

BR.0002.29.2013                                                        Tuchola,  dnia 12 czerwca 2013 r.
 
 
                                                                                Pan(i)
                                                                                ..................................................
                                                                                ..................................................
                                                                                ..................................................
 
Zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.     
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.          
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.          
4. Przyjęcie protokołów z  XXVII i XXVIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
6. Składanie zapytań i interpelacji.          
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym:   
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego   
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu   
c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym    
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012 r.          
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.          
9. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2012 r.        
10.Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2012 r.        
11.Informacja Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP o uwarunkowaniach związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Białej w Gminie Tuchola”.        
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.       
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.        
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9 położonych w Brzoziu, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.        
16.Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 – letniego) w Tucholi.        
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.        
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.        
19.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.        
20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.        
21.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.        
22.Wnioski i oświadczenia radnych.        
23.Zamknięcie sesji.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 czerwca 2013, 08:25:57)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (12 września 2013, 11:36:55)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3159