Materiał informacyjny na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20.09.2013 r.

BR.0002.30.2013                                                          Tuchola,  dnia 11 września 2013 r.
 
 
                                                                                   Pan(i)
                                                                                   ..............................................                                                                                        ..............................................
                                                                                   ..............................................
 
Zapraszam na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20 września 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  
 1. Otwarcie sesji.                      
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                      
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                      
 4. Przyjęcie protokołu z  XXIX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                      
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2013                      
 7. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                      
 8. Składanie zapytań i interpelacji.                      
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.                    
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2013 r.               
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2013r. 
 12. Informacja o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem                   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.                    
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.                    
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza - Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.              
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”                 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”                   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 .                 
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie sp. z o. o. w Charzykowach.                  
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013.                    
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.                  
 25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                 
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.                
 27. Zamknięcie sesji.   
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (11 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (12 września 2013, 11:37:53)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (17 października 2013, 11:19:39)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2078