Materiał informacyjny na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21.03.2014 r.

Rada Powiatu Tucholskiego

BR.0002.35.2014                                                            Tuchola,  dnia 12 marca 2014 r.
 
 
 
                                                                                    Pan(i)
                                                                                    ............................................
                                                                                    ............................................
                                                                                    ............................................
 
Zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21 marca 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                       
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXIV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                   
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                   
 7. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.                    
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.           
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.                     
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.                 
 11. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2013.                    
 12. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 r.                   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2014.                   
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości.                   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zakładowi Obsługi w Tucholi.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.                    
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn w celu określenia zasad realizacji zadania pod nazwą „Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegające na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Gostycyn - Piła”, zmienionej uchwałą nr XXXIV/319/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 r.                    
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.                 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.                  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.                  
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.                  
 22. Informacja dotycząca wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz stanowisko Rady Gminy w Gostycynie z dnia 28 lutego 2014 r. w tej sprawie.                 
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                 
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.                 
 25. Zamknięcie sesji. 
  
Materiał informacyjny (3061kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 marca 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 marca 2014, 09:17:19)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 maja 2014, 13:44:41)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2276