Materiał informacyjny na XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.10.2014 r.

BR.0002.39.2014                                                   Tuchola, dnia 20 października 2014 r.
 
 
 
                                                                           Pan(i)
                                                                           ...................................................
                                                                           ...................................................
                                                                           ...................................................
 
 
Zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.               
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.              
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                  
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.                  
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2013/2014.                  
 9. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko – pomorskim. 
 10. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.               
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.               
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictw kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków oraz w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego.               
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.              
 16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 17. Zamknięcie sesji. 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 października 2014, 14:39:04)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (26 listopada 2014, 11:00:49)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1973