ZAPYTANIE DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGOUWAGA ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO


1) Punkt II otrzymuje brzmienie :

"II. Przedmiot zamówienia:
- Eset Endpoint Antyvirus Suite – przedłużenie 85 licencji oraz zakup 15 nowych licencji dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (ochrona dla stacji roboczych i serwerów plików), na 12 miesięcy, (klucz elektroniczny + licencja PDF)."


2) punkt IV  litera a otrzymuje brzmienie:

"a) Zamawiający zamierza przedłużyć 85 licencji oraz zakupić 15 nowych licencji na posiadane stacje robocze w tym serwery, oprogramowania Eset Endpoint Antyvirus Suite, oraz opiekę serwisową zakupionych licencji."

3) punkt IV litera h zostaje usunięty.

Pozostałe warunki specyfikacji oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

Z up. Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego


TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Zamawiający: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 561-13-27-276,
fax. (52) 5590 701. E-mail: starostwo@tuchola.pl
Dodatkowych informacji udziela: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi,
p. Jacek Lorczak, Tel. (52) 5590 744.
II. Przedmiot zamówienia:
- Eset Endpoint Antyvirus Suite – przedłużenie 100 licencji dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (ochrona dla stacji roboczych i serwerów plików), na 12 miesięcy.
III. Sposób składania oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz.  9:00 na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Tucholi starostwo@tuchola.pl z adnotacją w tytule „oferta na aktualizację oprogramowania antywirusowego”.
IV. Sposób wyboru oferty:
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
a) Zamawiający zamierza przedłużyć 100 licencji na posiadane stacje robocze w tym serwery, oprogramowania Eset Endpoint Antyvirus Suite, które posiada Zamawiający, oraz opiekę serwisową przedłużonych licencji;
b) okres ważności licencji - 1 rok;
c) Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było z legalnego źródła;
d) termin realizacji zamówienia –  3 dni robocze od dnia zamówienia oprogramowania;
e) Wykonawca dostarczy oprogramowanie na własny koszt do siedziby Zamawiającego;
f) sporządzony zostanie protokół podpisany przez  Wykonawcę i upoważnionego pracownika Zamawiającego;
g) w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących oprogramowania lub  kompletności dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru podając do protokołu powody odmowy i  termin usunięcia stwierdzonych usterek;
h) Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki; po usunięciu usterek procedura odbioru zostanie powtórzona;
i) w ramach opieki serwisowej świadczonej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do: wsparcia technicznego, uaktualniania, aktualizacji;
j) okres gwarancji na oprogramowanie będzie zgodny z gwarancją producenta i liczony od dnia podpisania protokołu odbioru; w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia nieodpłatnie wszystkich usterek dostarczonego oprogramowania lub dostarczonej dokumentacji.
k) reklamacje będą zgłaszane wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej;
l) zapłata za dostarczone oprogramowanie nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni, od dnia  prawidłowo wystawionej faktury.

Z up. Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZEDŁUŻENIA I ROZSZERZENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO


Informujemy, że złożono 2 oferty dot. aktualizacji i rozszerzenia oprogramowania antywirusowego dla  Starostwa Powiatowego w Tucholi. W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Softinet Sp. z o.o.
ul. Rostafińskich 4
02-593 Warszawa

Ww. firma zaoferowała przedmiot zamówienia za kwotę 4800,00 zł netto.

Z up. Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Macej Korda - Sekretarz Powiatu (27 listopada 2017)
Opublikował: Jacek Lorczak (27 listopada 2017, 15:31:18)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (1 grudnia 2017, 15:22:05)
Zmieniono: rozstrzygnięcie zapytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6701