ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUZENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO”

I.      Zamawiający:
Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 561-13-27-276, fax. (52) 5590 701, e-mail: starostwo@tuchola.pl
Dodatkowych informacji udziela:  Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi,
p. Szymon Hoppe, Tel. (52) 5590750.
II. Przedmiot zamówienia:
a) Eset Endpoint Antyvirus Suite – przedłużenie 100 licencji dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (ochrona dla stacji roboczych i serwerów),
b) okres ważności licencji - na 12 miesięcy
c) Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było z legalnego źródła;
d) termin realizacji zamówienia –  2 dni robocze od dnia zamówienia oprogramowania;
e) Wykonawca dostarczy w postaci elektronicznej oprogramowanie na własny koszt do siedziby Zamawiającego;
f) w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących oprogramowania lub  kompletności dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru podając pisemnie powody odmowy i  termin usunięcia stwierdzonych usterek;
g) Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki; po usunięciu usterek procedura odbioru zostanie powtórzona;
h) w ramach opieki serwisowej świadczonej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do: zdalnego wsparcia technicznego i zdalnej  aktualizacji;
i) okres gwarancji na oprogramowanie będzie zgodny z gwarancją producenta i liczony będzie od dnia dostarczenia oprogramowania; w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia nieodpłatnie wszystkich usterek dostarczonego oprogramowania lub dostarczonej dokumentacji.
j) reklamacje będą zgłaszane wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia;
k) zapłata za dostarczone oprogramowanie nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni, od dnia  prawidłowo wystawionej  i dostarczonej faktury.
III. Sposób składania oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2018 r. do godz.  13:00 na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Tucholi starostwo@tuchola.pl z adnotacją w tytule „oferta na aktualizację oprogramowania antywirusowego”.
IV. Sposób wyboru oferty:
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Z up. Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Informujemy, że złożono 2 oferty dot. aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla  Starostwa Powiatowego w Tucholi. W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Ditri Sp. z o.o., ul. Okólna 15D, 05-123 Chotomów.
Ww. firma zaoferowała przedmiot zamówienia za kwotę 6720 zł brutto (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i 00/100).

Z up. Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Macej Korda - Sekretarz Powiatu (23 listopada 2018)
Opublikował: Jacek Lorczak (23 listopada 2018, 09:02:46)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (5 grudnia 2018, 18:29:40)
Zmieniono: informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5918