ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET”


ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAKUP PRZEDŁUŻENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET”I.      Zamawiający:
Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP: 5611327276, fax (52) 5590701,
e-mail: starostwo@tuchola.pl
Dodatkowych informacji udziela:  Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Szymon Hoppe, Tel. (52) 5590750.
 
II. Przedmiot zamówienia:
a) Eset Endpoint Antyvirus Suite – przedłużenie 100 licencji dla Starostwa Powiatowego w Tucholi (ochrona dla stacji roboczych i serwerów),
b) okres ważności licencji - na 12 miesięcy
c) Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było z legalnego źródła;
d) termin realizacji zamówienia –  2 dni robocze od dnia zamówienia oprogramowania;
e) Wykonawca dostarczy w postaci elektronicznej oprogramowanie na własny koszt do siedziby Zamawiającego;
f) w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących oprogramowania lub  kompletności dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru podając pisemnie powody odmowy i  termin usunięcia stwierdzonych usterek;
g) Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko usunie stwierdzone usterki; po usunięciu usterek procedura odbioru zostanie powtórzona;
h) w ramach opieki serwisowej świadczonej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do: zdalnego wsparcia technicznego i zdalnej  aktualizacji;
i) okres gwarancji na oprogramowanie będzie zgodny z gwarancją producenta i liczony będzie od dnia dostarczenia oprogramowania; w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia nieodpłatnie wszystkich usterek dostarczonego oprogramowania lub dostarczonej dokumentacji.
j) reklamacje będą zgłaszane wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia;
k) zapłata za dostarczone oprogramowanie nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 10 dni, od dnia  prawidłowo wystawionej  i dostarczonej faktury.
 
III. Sposób składania oferty:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 09:00 na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Tucholi:  starostwo@tuchola.pl z adnotacją w tytule „oferta na aktualizację oprogramowania antywirusowego”.
 
IV. Sposób wyboru oferty:
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 

Z upoważnienia Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu Tucholskiego
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Powiatu Tucholskiego (27 listopada 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (27 listopada 2021, 13:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3233