ZAPYTANIE OFERTOWE "ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU, USTALENIA PRZYCZYNY ZGONU ORAZ WYSTAWIENIA KARTY ZGONU OSOBOM ZMARŁYM NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO."

OR. 272.2.2022

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z  późn. zm.) Powiat Tucholski, ul Pocztowa 7, 89-500 Tuchola zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Tucholskiego”

Starosta Tucholski, działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020 r. poz.1947) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202), zaprasza do złożenia pisemnych ofert na realizację zadania, polegającego na: świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Tucholskiego, tj. gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola w przypadku, gdy nie będzie można ustalić lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz taki nie może dokonać oględzin zwłok a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

I.  ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, wystawianiu karty zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020.1947), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03 sierpnia 1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz.U.1961r. Nr 39. poz.202) oraz zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 t.j. z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2021r. poz. 1448).
2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu, wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pkt 1.
3. Na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Tucholskiego tj. gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola, niezwłocznie od otrzymania wezwania nie dłużej niż 3 godziny od chwili wezwania.
4. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców. Zamawiający ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.
5. W ramach usługi należy udać się na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2021r. poz. 1448). Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy osobiście, a w sytuacjach niemożności wykonania przedmiotu umowy, np. choroba, urlop, itp. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zastępstwo na czas swojej usprawiedliwionej nieobecności, tj. powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej spełniającej warunki do świadczenia usług będących przedmiotem umowy z zastrzeżeniem, że za jej działanie Wykonawca odpowiada jak za swoje działanie.
6. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
1) posiada status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) i zapewni dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia lub
2) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.); a także
3) zapewni przybycie na miejsce zdarzenia w celu wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, w możliwie jak najszybszym czasie, nie później niż 3 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia przez Policję.
4) zapewni dostępność przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia (w tym dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele i święta) numeru telefonicznego, pod którym funkcjonariusz Policji będzie mógł dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu (własnym środkiem transportu) na miejsce, w którym znajdują się zwłoki, celem stwierdzenia zgonu;
5) jeśli będzie to możliwe w drodze oględzin stwierdzi przyczynę zgonu i wystawi kartę zgonu.

II. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny ofert będzie:
-  jednostkowy koszt brutto za stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyny zgonu i wystawienie karty zgonu. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi, w szczególności dojazdów, środków ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 Kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.2020.585), usług telekomunikacyjnych itp. leżą po stronie Wykonawcy.
- cena musi być stała w okresie trwania umowy,
- rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN),
- spełnienie warunków określonych w rozdziale I niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania: od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.12.2022r., przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia (w tym dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele i święta) wraz z całodobową dyspozycyjnością numeru telefonu, pod którym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tucholi będzie mógł wezwać do przyjazdu na miejsce.

IV. PŁATNOŚĆ:

1.    Wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota stanowiąca iloczyn jednorazowych czynności faktycznie wykonanych w danym miesiącu oraz stawki brutto zaproponowanej przez Wykonawcę za realizację usługi. Należność z tytułu realizacji usługi będzie wypłacana miesięcznie w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnie wystawionego rachunku lub faktury VAT wraz ze sporządzonym formularzem dotyczącym zgonów (sprawozdanie miesięczne), stanowiącym załącznik do umowy.
2.    Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub składającą oświadczenie woli. Dokument upoważniający należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając wartość ceny jednostkowej netto, a także wartość brutto. Przedmiotem oceny ofert będzie cena brutto za jedną zrealizowaną usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu przyczyny i wystawieniu karty zgonu. Cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN). Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
b) imienną listę lekarzy uprawnionych do wykonywania czynności objętych zamówieniem, realizujących zadanie, wraz z podaniem ich numeru aktualnego prawa wykonywania zawodu.
5. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w formie oryginału, w zaklejonej kopercie, opisanej „Oferta – wystawianie kart zgonu”, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta (pieczęć) w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 000 (parter) Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10:00. W przypadku przesłania oferty poprzez operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.
6. Osobą uprawnioną do kontaktu, w przypadku pytań do przedmiotu zamówienia jest: Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Jacek Lorczak. Zapytania kierować należy drogą pisemną – elektroniczną na adres: starostwo@tuchola.pl do dnia 22.04.2022 r. Zapytania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferty częściowe jak i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Za kompletność oferty odpowiada Wykonawca.
9. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o dokonanym wyborze korespondencją zwrotną e-mail.

VI. WYBÓR OFERT:

1. Ocena formalna spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń i informacji podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ważność oferty: 7 dni.
3. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczenia zamówienia regulować będzie umowa z wyłonionym Wykonawcą usługi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII.   UWAGI KOŃCOWE:

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Powiatu Tucholskiego do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
3. Powiat Tucholski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.
5. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy - załacznik nr 1 - formularz.docx (19kB) word
- załącznik nr 2 – wzór umowy w sprawie realizacji usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalenia przyczyny zgonu - Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx (27kB) word
- klauzula informacyjna RODO Klauzula rodo.docx (17kB) word

Data: 14 kwietnia 2022r.

Z upoważnienia Starosty Tucholskiego
Zenon Poturalski
Wicestarosta Tucholski


metryczka


Wytworzył: Wicestarosta Tucholski (14 kwietnia 2022)
Opublikował: Jacek Lorczak (15 kwietnia 2022, 10:12:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1686