Strona główna

Strona główna

KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO W SPRAWIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM

Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 25 maja br. w Starostwie Powiatowym w Tucholi przywrócona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw bezpośrednio w Referacie Komunikacji przy zachowaniu wymogów sanitarnych.  

Interesantów pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z właściwą komórką organizacyjną w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie. Obsługa umówionych Interesantów odbywa się przy specjalnie zorganizowanym do tego celu stanowisku, które znajduje się w przy biurze podawczym urzędu. Jednocześnie informujemy, iż został uruchomiony punkt kasowy starostwa.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń pracowników oraz wywieszonych komunikatów przy wejściu głównym starostwa. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. 

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w urzędzie za pośrednictwem:

1) elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP,
2) poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawowe zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa dot. zagrożenia koronawirusem:

Po wejściu do budynku interesanci mają obowiązek zdezynfekować ręce.
Interesanci przebywający w urzędzie muszą stosować się do powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
Interesanci są wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.
Dane teleadresowe znajdują się przy wejściu głównym do Starostwa oraz na stronie www urzędu pod linkiem: LINK

Prosimy o rozważne i dokładne stosowanie się do powyższych zaleceń.

Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dane kontaktowe:

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. (52) 5590700,
fax. (52) 5590701
e-mail: starostwo@tuchola.pl 

Najważniejsze telefony:

52 559 07 21 Referat Komunikacji 
52 559 07 54 Referat Budownictwa
52 559 07 15 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

WNIOSKI I DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM DZIALE


Numery kont bankowych:

33 1560 0013 2340 9874 1000 0002Dochody z komunikacji, opłaty skarbowej, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za dzienniki budowy
06 1560 0013 2340 9874 1000 0003Dochody z opłat geodezyjnych
76 1560 0013 2340 9874 1000 0004Dochody Skarbu Państwa: karta parkingowa, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa we własność, trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa


SERDECZNIE WITAMY
NA PODMIOTOWEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W TUCHOLI


    Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi są miejscem prezentacji działań i organizacji Rady Powiatu jako organu władzy uchwałodawczej, Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego powiatu oraz Starostwa Powiatowego, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnego przebiegu działań podejmowanych przez powyższe organy oraz Starostę Tucholskiego jako podmiotu reprezentującego Powiat Tucholski na zewnątrz. Strona ta umożliwia też dostęp do podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu.  


INFORMACJE OGÓLNE

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. (52) 5590700,
fax. (52) 5590701

e-mail:  starostwo@tuchola.pl
strona internetowa: www.powiat.tucholski.pl


GODZINY OTWARCIA:


Poniedziałek 7:30 – 16:30

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:30.


KASA STAROSTWA POWIATOWEGO

czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 16:00

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30-14:30

Piątek 7:30 – 14:00.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

przyjmuje interesantów w następujące dni tygodnia:

  • wtorek w godz. 10:00 - 15:30
  • środa w godz.  07:30 - 12:30

tel. (52) 5590733
fax. (52) 5590701

Klauzula informacyjna (83kB) pdf


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Pocztowa 7B ( lokal nr 8 )

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 7:30 – 15:30

tel. (52) 5592041
tel.  530 992 760

fax. (52) 5590701

Klauzula informacyjna (163kB) pdf

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola


Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Wydział Organizacyjny

Starostwa Powiatowego w Tucholi  (Punkt Obsługi Klienta, parter)
tel. (52) 5590700

Godziny otwarcia:
w poniedziałki od 7:30 do 16:30;
w wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30;
w piątki od 7:30 do 14:30.


ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW


Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00.

Sekretarz i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy  Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach pracy.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola.

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Hanna Borzyszkowska, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 559 07 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana  dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;
b) realizacji celu w jakim Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
c) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych  na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Tucholskim powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Starosta Tucholski.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; sprostowania danych (poprawiania); ograniczenia przetwarzania;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; usunięcia danych oraz ich przenoszenia danych.
Informuję również, że powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim przypadku skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.

9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartą między stronami umową. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Tucholski

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, uroczystości, imprez o charakterze publicznym, wszelkiego rodzaju konkursów i zawodów powiatowych mogą być wykonywane fotorelacje lub materiały wideo w celu rozpowszechniania w różnych formach między innymi za pośrednictwem stron internetowych, Flesza Powiatowego, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby biorące udział w spotkaniu lub uroczystości wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub materiału wideo przez Starostwo Powiatowe w Tucholi w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi, co związane jest z wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, związanego z promocją powiatu oraz publicznym prezentowaniem działań organów administracji samorządowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych wyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub materiale wideo stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do Inspektora ochrony danych,  pok. 114 lub sekretariatu Starosty Tucholskiego, pok. 304, ul. Pocztowa 7, tel. 52 559 07 46 lub 52 559 07 30 w celu poinformowania o tym fakcie.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub materiałem wideo.

INFORMACJA DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO
TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ


Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Tucholi (parter), telefonicznie na nr (52) 5590700, drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: starostwo@tuchola.pl lub drogą pocztową na adres siedziby urzędu.

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (25 maja 2020, 13:58:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 591608