KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Hanna Borzyszkowska, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 559 07 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana  dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;
b) realizacji celu w jakim Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
c) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych  na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Tucholskim powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Starosta Tucholski.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; sprostowania danych (poprawiania); ograniczenia przetwarzania;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; usunięcia danych oraz ich przenoszenia danych.
Informuję również, że powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim przypadku skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.
9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartą między stronami umową. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych 
i współorganizowanych przez Powiat Tucholski 
 
Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, uroczystości, imprez o charakterze publicznym, wszelkiego rodzaju konkursów i zawodów powiatowych mogą być wykonywane fotorelacje lub materiały wideo w celu rozpowszechniania w różnych formach między innymi za pośrednictwem stron internetowych, Flesza Powiatowego, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
Osoby biorące udział w spotkaniu lub uroczystości wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub materiału wideo przez Starostwo Powiatowe w Tucholi w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi, co związane jest z wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, związanego z promocją powiatu oraz publicznym prezentowaniem działań organów administracji samorządowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych wyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub materiale wideo stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do Inspektora ochrony danych,  pok. 114 lub sekretariatu Starosty Tucholskiego, pok. 304, ul. Pocztowa 7, tel. 52 559 07 46 lub 52 559 07 30 w celu poinformowania o tym fakcie.
Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub materiałem wideo.

metryczka


Wytworzył: Hanna Borzyszkowska (13 września 2018)
Opublikował: Szymon Hoppe (13 września 2018, 11:30:08)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (17 czerwca 2019, 09:13:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2262