Materiał informacyjny na XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28.12.2021 r.

                                                                      Tuchola, dnia 23 grudnia 2021 r.
BR.0002.34.2021
                        Pan(i) 
.............................................
.............................................

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r. zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 28 grudnia 2021 r. (wtorek ) o godz. 10.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
5. Zamknięcie sesji.

Podpisała: Przewodnicząca 
      R a d y   P o w i a t u
   
       Dorota Gromowska

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (23 grudnia 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 grudnia 2021, 13:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481