Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” 27.01.2016

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego”

27.01.2016

Na podstawie uchwały nr 51/130/2016 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27.01.2016 r. rozpoczęte zostały konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego”
 
Na podstawie §6 załącznika do Uchwały nr XXXIX/302/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 155, poz. 1933 z dnia 14.10.2010 r.) Zarząd Powiatu uchwalił, co następuje:
 
§1.  Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego dotyczące projektu „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego”.
 
§2.  Określa się czas trwania konsultacji na 21 od daty zamieszczenia informacji o ich rozpoczęciu.
 
§3.  Zapewnia się możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz stanowiskiem RDOŚ w Bydgoszczy i PWIS w Bydgoszczy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, pok. nr 103 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-14:30 piątek 7:30-14:30).
 
§4.  Uwagi przyjmuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@tuchola.pl, ustnie do protokołu lub pisemnie w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
 
§5.  Postanawia się zamieścić informację w sprawie przeprowadzenia konsultacji:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej www.bippowiat.tuchola.pl ;
2)      na stronie internetowej www.powiat.tucholski.pl ;
3)      na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
 
§6.  Postanawia się po zakończeniu konsultacji przekazać projekt „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.
 
§7.  Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich.
 
§8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu Tucholskiego
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (27 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (29 stycznia 2016, 13:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470