zamówienie na:

„Dostawa soli drogowej”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-13-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 października 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (651kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (108kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Dostawa soli drogowej” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2019 r. pod numerem 613619-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 23 października 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (1382kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (358kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (18kB) word
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (22kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (52kB) word  
Załącznik nr 4 Projekt umowy (205kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (23 października 2019, 10:29:31)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (14 listopada 2019, 09:12:20)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150