zamówienie na:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019-2020”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-14-2019
wartość: powyżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 października 2019  09:30
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (358kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (78kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019-2020” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2019 r. pod numerem 613671-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 23 października 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2402kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (505kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (18kB) word
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (52kB) word  
Załącznik nr 4 Formularz cenowy (12kB) excel  
Załącznik nr 5 Projekt umowy (286kB) pdf  
Załącznik nr 6 Uchwała nr 49/86/2019 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi w sezonie (2418kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (23 października 2019, 11:37:00)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (14 listopada 2019, 09:26:53)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193