zamówienie na:

„Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcynek”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-15-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (696kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (388kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcynek” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2019 r. pod numerem 634984-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12 grudnia 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2562kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (528kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (969kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (957kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (952kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (957kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (956kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (485kB) pdf
Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (5223kB) zip
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (63kB) plik
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (12 grudnia 2019, 15:12:02)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (29 stycznia 2020, 12:17:08)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 683