zamówienie na:

„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.4.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dotyczy Części nr 1 i 2
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (799kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (407kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 19 listopada 2020 r. pod numerem 612330-N-2020
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (1582kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (727kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (213kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (224kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (222kB) word
Załącznik nr 4.1 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 1 pn. „Meble” (81kB) word
Załącznik nr 4.2 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 2 pn. „Komputery” (83kB) word
Załącznik nr 5 Projekt umowy (219kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (19 listopada 2020, 10:50:32)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (7 grudnia 2020, 16:28:03)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 368