zamówienie na:

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania (312kB) pdf

Informacja
Informacja (216kB) pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 3 grudnia 2020 r. pod numerem 761165-N-2020
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (5698kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (257kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (27kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (35kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (33kB) word  
Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna (42kB) word
Załącznik nr 5 Projekt umowy (117kB) pdf  
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (3 grudnia 2020, 15:47:36)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (11 grudnia 2020, 13:28:59)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153