XLIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych
podczas XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

 
Pan Jan Przybysz – radny
 • Przedstawił sytuację, jaka ostatnio miała miejsce w mediach lokalnych, a dotyczy ona przekierunkowania transportu ciężkiego z Tucholi na drogę 241 w związku z remontem drogi 240 w Tucholi. Ten transport wiadomo, że będzie szukał jak najkrótszej drogi do Chojnic czy do Człuchowa. Obawia się, że drogi powiatowe ucierpią na tym. Chodzi tutaj przede wszystkim o drogi w Gminie Kęsowo z Wieszczyc przez Kęsowo, Obrowo do Chojnic oraz z Pamiętowa przez Drożdzienicę do Chojnic. To są drogi, które niedawno były remontowane. Jest przekonany, że trzeba zadbać o to, aby ten ciężki sprzęt w takiej ilości w jakiej się spodziewamy przez te nasze drogi nie jechał.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Pana Radnego, że Starosta Tucholski dokonał uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu pod warunkiem wprowadzenia oznakowania na skrzyżowaniach mogących wprowadzać ruch na drogi powiatowe. W załączeniu przekazano postanowienie Starosty Tucholskiego w tej sprawie.

Pani Barbara Drewczyńska – radna
 • Powiat otrzymał środki finansowe na remont dróg po nawałnicy. Wiadomo, że wymagany jest dwudziestoprocentowy wkład własny. Zarząd Powiatu wystąpił do trzech gmin o udział w tym wkładzie własnym. Czy Zarząd Powiatu zwrócił się również do Lasów Państwowych o udział finansowy właśnie w tym wkładzie własnym? Pyta dlatego, że wśród tych dróg wskazanych do remontu są między innymi takie drogi jak droga Woziwoda – Biała i droga Woziwoda – Gutowiec, które to drogi, są używane prawie w 80 % głównie przez transport z Lasów Państwowych.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że Starosta Tucholski prowadzi rozmowy na temat dofinansowania udziału własnego w zadaniach „kryzysowych” z Lasami Państwowymi oraz Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W załączeniu przekazano formalne wystąpienia w tej sprawie.

Pan Andrzej Pruszak – radny
 • Chciałby, aby zwrócić się do zarządzania kryzysowego w Tucholi, o udrożnienie wjazdu do bloków przy Alei LOP w Tucholi. Samochodem osobowym jeszcze można wjechać, ale karetką czy samochodem straży pożarnej ciężko. Są kamienie i drzewa, a to jest jedyna droga dojazdowa do tych bloków.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Pana Radnego, że Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podejmie starania w celu ułatwienia przejazdu dla służb ratowniczych.
 • Prosi o przestawienie znaków E17A i E18A o około 200 metrów w kierunku Rosochatki. Dalej jest dojazd do ulicy Wybudowania Śliwice. To jeszcze jest teren Śliwic, a niektórzy mylą to i zawracają.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Pana Radnego, że sprawa została przekazana do Komisji ds. oznakowania dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu realizację ww. interpelacji.
 • Chciałby, aby zamontować znak drogowy E8 Okoniny Nadjeziorne. Tam jest dojazd do plaży i turyści mogą być zdezorientowani.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Pana Radnego, że sprawa została przekazana do Komisji ds. oznakowania dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu realizację ww. interpelacji.
 • Zaszła chyba jakaś pomyłka, bo na znaku jest Zarośle 2 km i Zarośle Stacja PKP 2,5 km. To się zgadza, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej miejscowości jak Zarośle. Jest tylko osada. To też może być mylne. Poza tym zakład państwa Zabrockich jest w Okoninach Nadjeziornych i ta nowa droga prowadzi właśnie do nich. W tej chwili mamy dwie drogi: powiatową i gminną, które prowadzą do Okonin Nadjeziornych.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Pana Radnego, że sprawa została przekazana do Komisji ds. oznakowania dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu realizację ww. interpelacji.
 • Zapytanie do pana Mecenasa. 22 marca 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Czy zgodnie z artykułem 46 tej ustawy sołtysi powinni przygotować się do szacowania szkód w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną ? Z jego punktu widzenia raczej sołtysi będą szacować straty, i są do tego przygotowani.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną od radcy prawnego w której poinformowano, że w zależności od rozmiaru szkód oraz w zależności od istnienia lub nie na danym obszarze jednostek pomocniczych gminy szkody łowieckie szacował będzie zespół w skład którego, wchodził będzie m.in. przedstawiciel gminy, w określonych sytuacjach będzie to sołtys, ale możliwe jest także, że będzie to przedstawiciel wskazany przez Wójta, ponadto przedstawiciel dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel gruntu.

Pani Dorota Gromowska – radna
 • Prosi o przegląd chodnika, zrobionego wspólnie z Gminą, w miejscowości Bagienica, przy świetlicy wiejskiej. On troszeczkę zapadł się, więc jest potrzeba wizji lokalnej i może naprawy, przebudowy tego chodnika.
Zarząd Powiatu w tej sprawie przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że ZDP dokonał przeglądu i naprawy ww. chodnika.
 • Popiera interpelację kolegi Jana Przybysza. Rozszerzyłaby ją również o drogi powiatowe i gminne. Niestety mamy takie problemy, ale myśli, że uda się to wspólnie z Lasami uporządkować.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Panią Radną, że rozważa wprowadzenie projektów czasowej organizacji ruchu na najważniejszych odcinkach, poza formalnym objazdem miasta, dotyczy to dróg Bysław – Gostycyn, Gostycyn – Wieszczyce oraz Bysław – Cekcyn i Cekcyn – Rudzki Most, ograniczające ruch pojazdów ciężarowych z wyłączeniem ruchu lokalnego.
 • Media pokazywały wywrócone ciężkie pojazdy. One jadą z dużą prędkością i może tutaj prośba do służb, aby zwróciły na to uwagę. Jadąc szczególnie do pracy rano, te sztajery jadą po drewno i z drewnem, a na drogach jest bardzo niebezpiecznie.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że na spotkaniu ze służbami zwrócono się do policji o wzmożenie kontroli na wybranych drogach. Zarząd o pomoc poprosi  również ITD.
 • Prosi o przegląd drogi w Gminie Cekcyn, Zalesie – Cekcyn i Cekcyn – Krzywogoniec do miejscowości Krzywogoniec. Są wykonywane różne inwestycje, a droga powiatowa na poboczach i na nawierzchni jest niszczona. Zwraca na to uwagę, bo szkoda, aby to zostało zapomniane.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że ZDP dokona przeglądu wskazanych odcinków dróg w gminie Cekcyn. W związku z ogromem pracy ZDP nie jest w stanie określić kiedy zostaną ścięte pobocza. Ubytki w nawierzchni Zarząd Dróg Powiatowych będzie uzupełniać masą bitumiczną, tak szybko jak to jest możliwe.
 
Pani Justyna Wilkiewicz – radna
 • Wniosek dotyczy zweryfikowania oznakowania drogi powiatowej w miejscowości Iwiec. Prosi o sprawdzenie możliwości postawienia znaku „Pierwszeństwo przejazdu” w kierunku Wierzchucina i w kierunku Ostrowa. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Iwiec – Wełpin niejednokrotnie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji drogowych.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że sprawa została przekazana do Komisji ds. oznakowania dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu realizację ww. interpelacji.
 • Prosi o rozważenie możliwości wprowadzenia w miejscowości Zdroje w obrębie głównego skrzyżowania dróg powiatowych Zdroje – Tleń i Zdroje – Trzebciny oznakowania poziomego ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Panią Radną, że sprawa została przekazana do Komisji ds. oznakowania dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu realizację ww. interpelacji.
 • Wniosek dotyczy naprawy skrzyżowania w miejscowości Zielonka, naprzeciw figury Bożej Męki. To skrzyżowanie jest w bardzo złym stanie. Taki wniosek już był zgłaszany przez pana Sołtysa Skrzypińskiego z sołectwa Zielonka. Uważa, że należałoby zastanowić się nad usunięciem z tego skrzyżowania słupków drogowych, uzupełnienie masą bitumiczną i wykonanie oznakowania poziomego tego skrzyżowania.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że jest decyzja w sprawie utwardzenia wskazanej części skrzyżowania. Pozostaje problem realizacji i ich kosztów. Mamy ofertę zbyt wysoką na nasze możliwości. W tej chwili Zarząd rozważa możliwość wykonania tego we własnym zakresie.
 • Tożsama sytuacja dotyczy skrzyżowania dróg powiatowych Cekcyn – Małe Gacno i Cekcyn – Zielonka w kwestii jego naprawy i oznakowania poziomego.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że od dnia 15 maja br. ZDP przystąpiło do prac związanych z odnową i malowaniem poziomym na terenie gminy Cekcyn. Wymalowanie poziome skrzyżowania dróg 1026C i 1027C zostanie wykonane po dokonaniu jego naprawy.
 • Wniosek dotyczy usunięcia topoli w miejscowości Zalesie. To jest na połączeniu drogi powiatowej i nowo wybudowanej drogi gminnej.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że topola powinna zostać usunięta w miesiącu maju.
 • Czy jest ustalony harmonogram budowy chodników przy drogach powiatowych w poszczególnych gminach.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Panią Radną, że gminy wskazały potrzeby w tym zakresie i proponowane środki. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze harmonogramu prac.
 • Zapytała o plan przygotowywania kolejnych projektów budowlanych dotyczących remontów, czy budowy dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że w przygotowaniu jest zakres proponowanych projektów i wycena ich kosztów. Będzie to podstawą do rozmów z gminami na temat ich przygotowania.

Pan Andrzej Urbański – radny
 • Jeśli nie jest za wcześnie, to czy pan Starosta mógłby powiedzieć, czy na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielem Lasów Państwowych zapadły jakieś rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania dróg z funduszu kryzysowego.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Pana Radnego, że odbyte spotkanie nie przyniosło żadnych efektów.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (4 czerwca 2018)
Opublikował: Wiesława Borowa (5 czerwca 2018, 13:15:21)

Ostatnia zmiana: Wiesława Borowa (12 czerwca 2018, 14:05:17)
Zmieniono: aktualizacja odpowiedzi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij