Materiał informacyjny na XXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.11.2020 r.

Rada Powiatu Tucholskiego                            Tuchola, dnia 17 listopada 2020 r.
BR.0002.23.2020

                             
                                                                   Pan(i)
                                                                  ....................................
                                                                  ....................................
                                                                                 
 
Zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu  26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 
  
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 
 
Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
4.  Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.       
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.        
6.  Składanie zapytań i interpelacji.       
7.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego.       
8.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.       
9.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.  
a) Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.             
b) Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.                  
c) Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.    
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.  
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.    
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.                   
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Tucholskiego.                   
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2020.    
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.    
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2021.    
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2021.  
18. Wnioski i oświadczenia radnych.   
19. Zamknięcie sesji.
                     
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 
Krzysztof Łukaszewicz 


 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 listopada 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 listopada 2020, 15:00:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183