Materiał informacyjny na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17.09.2021 r.

Rada Powiatu 
Tucholskiego                                 Tuchola, dnia 8 września 2021 r.
BR.0002.30.2021

                                   
                                                    Pan(i)
                                                    ............................................
                                                    ............................................
                                                                                          
Zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. (piątek) o godz. 9.00  w sali nr 9 Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7b.

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.   Otwarcie sesji.        
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.         
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
4.   Przyjęcie protokołu z XXIX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.        
6.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2021.        
7.   Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Tucholskiego:   
a)   odczytanie wniosku w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego, 
b)   odpowiedź Starosty Tucholskiego na wniosek,                  
c)   przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,   
d)   określenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej,   
e)   zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i odebranie od nich zgody na kandydowanie,
f)   podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,  
g)  przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego,  
h)  ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,  
i)   stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego.         
8.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.         
9.   Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2021 r.    
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.    
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.     
12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.     
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.     
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.                    
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.    
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.     
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.                   
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością gruntową.     
21. Składanie zapytań i interpelacji.     
22. Wnioski i oświadczenia radnych.     
23. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny           

                       

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 września 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 września 2021, 11:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586