Materiał informacyjny na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29.04.2022 r.

Tuchola, dnia 20 kwietnia 2022 r.
BR.0002.38.2022
                                   
                                                                 Pan(i)
                                                                 ........................
                                                                 ........................
                                                                 …………………………..
 
Zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.                         
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                        
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                        
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                      
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.                       
7. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i realizacji: 
 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
 - Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, 
 - Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.                   
8. Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2021 r.                    
9. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2021 r.                 
10.  Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2021 r.                
11.  Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.          12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
 - sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021, 
 - przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.     
13. Przygotowanie do sezonu turystycznego.                    
14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.                    
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.                    
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2022.                    
17. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach.                  
18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śliwicach.                   
19. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Śliwicach.                    
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.                      
21. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku.                    
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.                    
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.                    
24. Składanie zapytań i interpelacji.                 
25. Wnioski i oświadczenia radnych.                  
26. Zamknięcie sesji.

Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
    Dorota Gromowska

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 kwietnia 2022)
Opublikował: Marta Goch (21 kwietnia 2022, 15:27:51)

Ostatnia zmiana: Marta Goch (21 kwietnia 2022, 16:03:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007