Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2022 r.

KOMUNIKAT
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
z dnia 21 lutego 2022 r.

W SPRAWIE WZNOWIENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA
TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku wznawiamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego.

Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 559 07 51 w godzinach pracy starostwa można ustalić termin porady w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

PUNKT W TUCHOLI

Punkt:  Książnica Tucholska  
(punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)
- od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

Punkt: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
poniedziałek 9:00 - 13:00

Punkt: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
wtorek 8:00 - 12:00 

Punkt: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
środa 13:00 - 17:00

Punkt: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
czwartek 8:00 – 12:00

Punkt: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
piątek 8:00 – 12:00 

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. o zakładanie maseczek, dezynfekowanie rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, zakładka "Nieodpłatna Pomoc Prawna".


KOMUNIKAT 
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2022 r.

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
W POWIECIE TUCHOLSKIM

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i koniecznością ograniczenia
osobistych kontaktów z petentami Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 1 lutego 2022 r. 
do odwołania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie w formie zdalnej.

Udzielanie porad telefonicznie odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące w danym dniu dyżur.  

Pod nr telefonu (52) 559 07 51 w godzinach pracy starostwa można ustalić termin porady 
w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

PUNKT W TUCHOLI

Punkt:  Książnica Tucholska  
(punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)
- od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

Punkt: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
poniedziałek 9:00 - 13:00

Punkt: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
wtorek 8:00 - 12:00 

Punkt: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
środa 13:00 - 17:00

Punkt: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
czwartek 8:00 – 12:00

Punkt: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
piątek 8:00 – 12:00 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, 
zakładka „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

REJESTRACJA WIZYT

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. (52) 5590751
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustala termin porady w punkcie w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B w Tucholi (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30) lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego 5 punktach gminnych:

 • Gostycyn - Gminny Ośrodek Kultury (poniedziałek 9:00 – 13:00
 • Lubiewo - Urząd Gminy w Lubiewie (wtorek 8:00 –  12:00)
 • Śliwice - Gminny Ośrodek Kultury (środa 13:00 – 17:00)
 • Cekcyn - Gminny Ośrodek Kultury (czwartek 8:00 – 12:00)
 • Kęsowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (piątek 8:00 – 12:00)

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, t.j. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas udzielania porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W POWIECIE TUCHOLSKIM W 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Określa ona m.in.:

- zasady udzielania pomocy publicznej,

- zasady monitorowania pomocy publicznej,

- tryb zwrotu pomocy publicznej.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, przed udzieleniem pomocy przedstawia:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo: -

- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady, istnieje możliwość przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

OPINIE NA TEMAT OTRZYMANEJ PORADY

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z  nieodpłatnej pomocy prawnej  mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady.
Aby dokonać oceny trzeba wypełnić „część B” karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie.

W okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W związku z tym opinie można przesłać na adres email: npp@tucholski.pl

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 294) starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu.

PUNKTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Istnieje możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Listę punktów specjalistycznych opublikowano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, która znajduje się w poniższym linku:

ZASADY KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatu Tucholskiego
(zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna) Link do strony

EDUKACJA PRAWNA
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatu Tucholskiego Link do strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 55 90 700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a, c i e RODO, tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.
 9. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych zgodnie z zasadami określonymi w RODO, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 12. W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu.


metryczka


Wytworzył: Z-ca Wydziału Organizacyjnego Jacek Lorczak (4 stycznia 2022)
Opublikował: Jarosław Iwicki (4 stycznia 2022, 14:05:24)

Ostatnia zmiana: Jarosław Iwicki (22 lutego 2022, 07:50:45)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283