Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego


W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 r. istnieje możliwość pozyskiwania przez samorządy dodatkowych środków finansowych na rozwój lokalny. Program Rozwoju Lokalnego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków składanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 3 - Rozwój lokalny, działanie 3.1 - Obszary wiejskie oraz 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji). W ramach tych działań dotację mogą otrzymać projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, kulturalnej i turystycznej, dotyczące w szczególności:
- dróg gminnych i powiatowych
- urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków
- urządzeń zaopatrzenia w wodę
- urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł alternatywnych
- urządzeń i miejsc składowania odpadów stałych
- kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje
- bazy turystycznej i kulturalnej
- inkubatorów przedsiębiorczości
- przeciwdziałania powodziom
- lokalnych obiektów kulturalnych i turystycznych.

Program Rozwoju Lokalnego opracowany został przez zespół zadaniowy, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu. Ze względu na to, że informacje zawarte w Programie Rozwoju Lokalnego powinny być zbieżne z informacjami zawartymi we wnioskach aplikacyjnych w zakresie tytułu wniosku, wartości całkowitej oraz harmonogramu realizacji projektu, wymagana jest bieżąca aktualizacja zadań ujętych w Programie.

"Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 -2013" przyjęty został uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/222/2006 z dnia 30 marca 2006 r.


Pobierz plik poniżej:
Program Rozwoju Lokalnego 30.03.2006 r. (1300kB) word

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (12 grudnia 2004)
Opublikował: Administrator (12 grudnia 2004, 20:06:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kurpinowicz (24 kwietnia 2006, 09:56:13)
Zmieniono: zmieniono obiekt \"PRL30marca2006\"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10652