Materiał informacyjny na XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.04.2021 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego Tuchola, dnia 21 kwietnia 2021 r.

BR.0002.28.2021
Pan(i) 
...............................................
...............................................
...............................................Zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 9.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Stan sytuacji epidemicznej w Powiecie Tucholskim z uwzględnieniem szczepień przeciw COVID-19.
7.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
8.  Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji:
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym;
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim na lata 2021 – 2026.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
11.Informacja o działalności Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2020 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów placówek opiekuńczo – wychowawczych.
13.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2020 r.
14.Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2020 r.
15.Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
16.Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020;
przedstawienie działalności wybranych organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu Tucholskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.                                  
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu. 
20.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gostycyn prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.
22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tucholskiego.
23.Składanie zapytań i interpelacji.
24.Wnioski i oświadczenia radnych.
25.Zamknięcie sesji.

Podpisała:        Dorota Gromowska
       Przewodnicząca Rady Powiatu


Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (22 kwietnia 2021, 12:53:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17