konkurs na kierownika WTZ

Konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

- ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne;
- ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki;
- posiada co najmniej trzy letni staż w pomocy społecznej lub na stanowisku nauczyciela;
- posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76. ust. a dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (test jednolity Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr14, poz. 114 z późn. zm.);
- mile widziane doświadczenie na podanym stanowisku;
- umiejętności: zarządzanie kadrą i zespołem. 

W ofercie osoby przystępującej do konkursu powinno się znaleźć:
- życiorys z przebiegiem pracy zawodowej;
- przedstawienie koncepcji funkcjonowania WTZ;
- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich;
- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
- dokument potwiedząjący ww wymaganą ocenę pracy;
- oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- oświadczenie o niekaralności;


Do wysłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
 
Oferty prosimy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
ul. Pocztowa 7 d
89 - 500 Tuchola
tel. (052) 334-38-66

Oferty należy składać do dnia 11.02.2009r. do 20.02.2009r.


 

metryczka


Wytworzył: Joanna Hanczewska (11 lutego 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (11 lutego 2009, 12:55:42)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:49:38)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3037