Poszukiwani Instruktorzy Terapii Zajęciowej do nowo powstającego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (od grudnia 2020 roku)

Starosta Tucholski informuje, że Powiat Tucholski jest w trakcie budowy Powiatowego Centrum Wsparcia, w którym to miejsce ma znaleźć nowa jednostka, jaką będzie ośrodek wsparcia - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.  

W związku z tym od grudnia 2020 r. będą wolne etaty dla 6 osób:
Stanowisko pracy: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w poszczególnych pracowniach:
- stolarska,
- kulinarna,
- krawiecko- hafciarska,
- ceramiczno- ekologiczna,
- plastyczna,
- komputerowa.
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy, na okres w pierwszym okresie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:      
1) wykształcenie co najmniej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności dająca uprawnienia do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej lub wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności  terapia zajęciowa uprawniające do wykonywania w/w zawodu lub studia podyplomowe dające kwalifikacje do wykonywania powyższego zawodu,
2) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (potwierdzone zaświadczeniem),
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,
4)brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
6) nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
1) dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie związane z profilami poszczególnych pracowni (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
2) umiejętność pracy w zespole,
3) samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
4) doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku opiekun, instruktor,
5)  komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu  z osobami niepełnosprawnymi,
6) przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowania nawyków celowej aktywności;
- prowadzenia treningu zachowań społecznych. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć dla uczestników, wspieranie uczestników i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych uczestnikom śds, kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez  odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi, pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami, lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego, współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami powiatowego środowiskowego domu samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami i instytucjami. 

W związku z tym, że wymagania na powyższe stanowisko są dosyć precyzyjne a Starosta Tucholski chce zapewnić jak najlepszą kadrę do prowadzenia nowego ośrodka wsparcia, osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na w/w stanowiskach prosimy o kontakt do końca listopada 2019 r. z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w celu umówienia się na rozmowę oraz weryfikacji posiadanych przez Państwa kwalifikacji do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej.

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (29 października 2019)
Opublikował: Jarosław Iwicki (31 października 2019, 12:51:17)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zysnarski (21 lutego 2020, 11:42:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1220