Nabór na stanowisko: specjalista świadczący poradnictwo prawne dla rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze:


1.  Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi,
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

2. Stanowisko pracy: specjalista świadczący poradnictwo prawne dla rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Pilotażowego wdrażania standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu  „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3. Wymiar czasu pracy ½ etatu.

4. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:          
 
1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, obywatelom których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego specjalisty (nie dotyczy obywateli RP).
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa.
7) Co najmniej  2–letni staż pracy w zawodzie, w tym w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzinami z dziećmi.

5. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:    
1)  Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
2)  Umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej,
3)  Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,
4)  Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
5)  Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji,
6)  Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
7)  Znajomość specyfiki problemów rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej oraz problemów osób niepełnosprawnych.
8)  Umiejętność obsługi komputera
9)  Doświadczenie w pracy w projektach współfinansowanych z Europejskiej Funduszu Społecznego
10) Prawo jazdy kat. B.

6. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Świadczenie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.
2) Świadczenie pomocy prawnej dla rodzin z dziećmi.
3) Świadczenie poradnictwa w oparciu o  narzędzia i zasady wskazane w standardach usług opracowanych na potrzeby projektu.
4) Wspieranie klienta w trakcie trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.
5) Świadczenie usług także poza miejscem pracy, w szczególności dojazdy do osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia.
6) Prowadzenie bazy danych o funkcjonujących placówkach świadczących pomoc dla rodzin z dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych, oraz informowanie o nich klientów.
7) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji udzielonego wsparcia.
8) Sporządzanie okresowych raportów z realizacji usługi.
9) Uczestnictwo w ewaluacji usługi.
 
7. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
3) Oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5) Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539).
6) Na rozmowę kwalifikacyjną należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie wskazane w pkt. 3 i 4.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (pok. 010) lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa” do dnia 06.08.2012 r. . do godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby PCPR). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.
2) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomione zostaną jedynie osoby, które spełniły wymagania formalne w terminie do 2 dni od dnia otwarcia ofert. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu.
3) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
4) Możliwość zatrudnienia – od dnia 13 sierpnia 2012 r.
5) Wymagane dokumenty powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz. 1458 z póź.zmian.).
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
- telefonicznie pod numerem telefonu 052 559 20 18
- mailowo na adres pcprtuchola@wp.pl 

Wytworzył: Anna Toby (24 lipca 2012)
Opublikował: Alina Kowalska (24 lipca 2012, 22:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1869

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij