Program Ochrony Środiwiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tucholskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zadań,
o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), a także stworzenia w kraju zintegrowanej wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisacho ochronie środowiska, zarząd powiatu zobligowany został do opracowania planu gospodarki odpadami oraz zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) do sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska.
W myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, powiatowy plan gospodarki odpadami stanowi integralną część powiatowego programu ochrony środowiska i tworzony jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, plany gospodarki odpadami winny być aktualizowane nie rzadziej niż co 4 lata. Powiatowy plan gospodarki odpadami zgodnie z art. 15 ustawy o odpadach winien być zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą nr XXIV/468/08 z dnia 3 lipca 2008 r. uchwalił „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego 2010”.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Zarząd Powiatu opracował projekt „Programu…” i „Planu…” oraz podjął w dniu 12 maja 2008 r. uchwałę Nr 86/181/2008 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Programu… „
i „Planu…” Ponadto zapewniono możliwość udziału społeczeństwa poprzedzającego jego przyjęcie i poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków do przedstawionego projektu programu zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ogłoszenie o opracowaniu projektu aktualizacji „Programu…” i „Planu…” zamieszczono w Tygodniku Tucholskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi wraz
z treścią projektu.
Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt. 3, ust. 8 oraz ust. 12a wystąpiono o zaopiniowanie projektu „Planu…” i „Programu…” przez zarząd województwa kujawsko – pomorskiego oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu tucholskiego, a także przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Organy wykonawcze gmin z terenu powiatu tucholskiego, a także dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Gdańsku po uwzględnieniu uwag wniesionych do projektów dokumentów zaopiniowali je pozytywnie. Również Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 91/1139/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zaopiniował pozytywnie projekt aktualizacji „Programu…” i  „Planu…”
Po uzyskaniu pozytywnych opinii, zgodnie z zapisami art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska „Program…” i „Plan…” uchwalone zostały przez radę powiatu tucholskiego uchwałą Nr XXII/176/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Poniżej załączono w/w dokumentacje do pobrania

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tucholskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 (2419kB) word

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 (4634kB) word

mapa z legendą (5267kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (19 grudnia 2008)
Opublikował: Żaneta Malendowicz (10 lutego 2009, 13:31:02)

Ostatnia zmiana: Żaneta Malendowicz (11 lutego 2009, 09:46:15)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7287