Projekt systemowy 2010 r.


2010 ROK

PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy realizowany jest od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży usamodzielnianej z placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz rodzin zastępczych w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej. Wsparciem zostanie objęta również grupa uczestników z WTZ, która zostanie zmotywowana do podjęcia pozytywnych zmian i integracji zawodowej i społecznej.

Cele szczegółowe:
- Zwiększenie samoświadomości na temat wykorzystania własnych zasobów po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin zastępczych.
- Nabycie umiejętności społecznych przez młodzież z placówki oraz z rodzin zastępczych. Cel ten realizowany będzie poprzez wspomaganie młodzieży w przezwyciężaniu problemów z określeniem swojej ścieżki życiowo- zawodowej.
- Wytworzenie u dzieci i młodzieży postawy asertywnej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzyskiwanie większej pewności siebie. Cel ten realizowany będzie poprzez aktywną pracę z młodzieżą.
- Nabycie umiejętności techniki komputerowej związanych z obsługą komputera.
- Wytworzenie wśród uczestników potrzeby współdziałania i integracji poprzez intensywny wysiłek psycho- fizyczny.
- Zwiększenie motywacji młodzieży do działania , wzmocnienie potencjału zawodowego i społecznego.

Uczestnicy:
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe. I grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, tzn. są nieaktywni zawodowo, przysposabiają się do opuszczenia placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz rodziny zastępcze, które mają trudności z integracją społeczną i zawodową. Wsparciem w tej grupie zostanie objętych min, 15 osób- wychowanków Domu Dziecka będących przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki oraz ogólnej drogi życiowej oraz 4 osoby wychowywane w rodzinach zastępczych.
II grupą docelową są uczestnicy WTZ, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania.
W projekcie realizowane będą następujące zadania:
- dla I grupy docelowej:
trening kompetencji społecznychkurs komputerowyobóz integracyjnykurs prawa jazdy
- dla II grupy docelowej:
zajęcia z doradcą zawodowymtrening kompetencji społecznejtrening zastępowania agresji
Zespół projektu.
Całościowo za projekt odpowiada Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi Joanna Hanczewska. Do głównych zadań Kierownika należy: nadzór nad realizacją projektu oraz reprezentacja i zatwierdzanie dokumentacji związanej z realizacja projektu.
Pozostałe osoby związane z projektem:
- Bernadetta Kądziela-Niemczewska - księgowa projektu,
- Ewa Nadolna - koordynator projektu,
- Anna Toby- asystent koordynatora,
- Kinga Cisewska-Kawczyńska - pracownik socjalny.
- Ewa Kiersznicka- Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi,
- Anita Michnik- pracownik projektu z Domu Dziecka
- Maria Lewandowska- Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (16 czerwca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1646