„Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”


„Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”
 
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w listopadzie 2009 roku przystąpiło do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu:
VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pt. „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej.
 
Cele szczegółowe:
- Nabycie przez min. 24 osoby kompetencji społecznych klientów/ek instytucji sprzyjających integracji zawodowo – społecznej;
- Stworzenie przez min. 24 osoby Indywidualnych Planów Działania klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej;
- Uświadomienie klientom/kom własnych możliwości i kompetencji umożliwiających spełnienie się w nowych rolach, wzmocnienie poczucia kontroli i wpływu na własne życie;
- Poprawa wizerunku klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej wśród społeczności lokalnej;
- Wzrost efektywności klientów/ek instytucji w poruszaniu się po rynku pracy poprzez rozwijanie swojego potencjału;
- Uświadomienie klientom/kom własnych możliwości i kompetencji umożliwiających spełnienie się w nowych rolach społecznych i zawodowych;
- Nabycie przez min. 24 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wiedzy i kompetencji do pełnienia roli trenera coacha oraz stosowania metody i narzędzi coachingu w aktywizacji społeczno – zawodowej;
- Nabycie przez min. 24 pracowników umiejętności wykorzystania coachingu w pracy na rzecz swoich klientów/tek instytucji;
- Rozwijanie nowych form i metod pracy wzmacniających skuteczność działań instytucji i jakości pomocy i integracji społecznej;
- Przyczynianie się do zniesienia nierówności płci i zapobieganie dyskryminacji w środowisku społecznym i zawodowym;
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
- Wzbudzenie motywacji do samorozwoju.  
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 30 pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czerwcu 2010 roku
do projektu przystąpi 30 klientów w/w instytucji.
Projekt realizowany jest od listopada 2009 r. do maja 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 567.491,00 zł.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Hanczewska (7 stycznia 2011)
Opublikował: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 14:57:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1819