Zarządzenie Nr 4/20 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie: zasad obsługi interesantów przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi w siedzibie organu


                           Zarządzenie Nr 4/20
 
         Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi
                                        z dnia 3 sierpnia 2020 r.
                                          
w sprawie: zasad obsługi interesantów przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi w siedzibie organu.
 
Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm./, w związku z § 14 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 202 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2020 r. poz. 964/, oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi z dnia 6 września 1999 r.
zarządzam co następuje :
 
                                                  § 1
 
Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi:
 
I.   Przesyłanie pism i innej korespondencji:
Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dotyczących m.in. przeprowadzonych postępowań skargowych poprzez operatora pocztowego bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 
Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie urzędu w godzinach pracy Inspektoratu:
- w oknie podawczym budynku urzędu przy ulicy Pocztowej 7B, 89-500 Tuchola, pok. nr 1
po wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności, przy czym liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Osoba obsługiwana jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i w miarę możliwości do korzystania z rękawiczek ochronnych.
 
II.   Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:
Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest telefonicznie pod numerami telefonów wymienionych na stronie internetowej urzędu.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest kontakt osobisty w urzędzie,
(po wcześniejszym telefonicznym bądź listownym uzgodnieniu terminu wizyty) pod warunkiem zachowania wymogów sanitarnych (z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej) i przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i klientów. W takim przypadku obsłudze podlegać będzie jedna osoba, która dodatkowo zobowiązana będzie do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i w miarę możliwości do korzystania z rękawiczek ochronnych. Pracownik Inspektoratu podczas obsługi winien używać środków ochrony indywidualnej takich jak: maseczki, przyłbicy, z rękawiczek ochronnych, które są dostępne w pokoju nr 1 Inspektoratu. Po zakończonej obsłudze pracownik winien odkazić stanowisko przydzielonym płynem odkażającym.
 
III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:
Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub listownym uzgodnieniu terminu przeglądania akt.
 
Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra. Wyjątek stanowią osoby
z niepełnosprawnościami – w takim przypadku akta mogą przeglądać 2 osoby (osoba niepełnosprawna i jej opiekun).
 
Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt.
 
Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 i 4 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym itp.) bądź
objawami wskazującymi na stan chorobowy.
 
Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).
 
Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.
 
Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.
 
                                                  § 2
 
Dla zachowania bezpieczeństwa swojego i pracowników Inspektoratu, osoby składające dokumenty w siedzibie urzędu, kontaktujące się osobiście z pracownikiem prowadzącym sprawę, czy przeglądające akta administracyjne, powinny przestrzegać wymogów sanitarnych, a zwłaszcza unikać sytuacji w której realizacja tych czynności następować będzie przy występujących objawach choroby, w tym szczególnie: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności.                                                                   
                                                   § 3
 
 
Zarządzenie obowiązuje w czasie ogłoszonego, zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 
                                                   § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Urban (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Remus (11 września 2020, 13:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111