Zarządzenie Nr 3/20 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi z dnia 03 sierpnia 2020r. w sprawie: przeprowadzania czynności kontrolnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przez pracowników PINB w Tucholi


                      Zarządzenie Nr 3/20
 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
                                          
w sprawie: przeprowadzania czynności kontrolnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi.
 
Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm./, w związku z § 14 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 202 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2020 r. poz. 964/, oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi z dnia 6 września 1999 r.
zarządzam co następuje :
 
                                          § 1
 
Wykonywaniu przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi  w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii czynności kontrolnych wynikających z ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, wiążących się z prawem wstępu do obiektu budowlanego, na teren budowy oraz na teren zakładu pracy, powinny towarzyszyć następujące środki profilaktyczne:
w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez pracowników Inspektoratu uczestniczyć powinny osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności.w czynnościach kontrolnych nie mogą brać udziału osoby odbywające kwarantannę lub izolację lub przebywające na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających kontrolę miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 - w takim przypadku konieczny jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Inspektoratu przed datą kontroli.w celu przeciwdziałania grupowania się osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych i dla zapewnienia przestrzegania dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby, zaleca się aby w kontroli uczestniczyły w miarę możliwości pojedyncze osoby. w celach profilaktycznych osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych powinny używać dostępnych środków ochrony indywidualnej, mieć zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
5. w celu przeciwdziałaniu grupowania się osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych i dla zapewnienia przestrzegania dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby, zaleca się aby w kontroli uczestniczyły w miarę możliwości pojedyncze osoby. W przypadku konieczności udziału większej liczby osób, należy bezwarunkowo zachowywać odstęp.
 
                                          § 2
 
O konieczności zastosowania w trakcie czynności kontrolnych środków profilaktycznych wymienionych w §1 należy powiadomić uczestników kontroli przed podjęciem czynności.
                                                                           
                                           § 3
 
Zarządzenie obowiązuje w czasie ogłoszonego, zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
                                           § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                              
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Urban (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Remus (11 września 2020, 13:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116