Współadministrowanie danymi osobowymi z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

 
Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez Starostę Tucholskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów - art. 26 ust. 2 (zd. 2) RODO*
Starosta Tucholski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola (dalej określany jako Starosta) i Powiatowy Rzecznik Konsumentów (dalej określany jako Rzecznik) z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola, zwanymi łącznie „Współadministratorami”, zawarli Porozumienie dotyczące współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi przez Starostę oraz Rzecznika celem realizacji zadań związanych z ochroną praw konsumenta ustalając w drodze wspólnych uzgodnień zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*.

1.Porozumienie dotyczące współadministrowania danymi osobowymi określa: a)  cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
b) zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*, a w szczególności obowiązków odnoszących się do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą przysługujących jej praw oraz podawania przy zbieraniu danych informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO*,
c) relacje pomiędzy Współadministratorami, a podmiotami których dane dotyczą,
d)  punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.

2.      Powiatowy Rzecznik Konsumentów: a)  udzielania informacji, wyjaśnień i pomocy prawnej z zakresu ochrony praw konsumentów,
b) występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
c) wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
d) współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

3.  Rzecznik przetwarza dane osobowe w celach, o którym mowa w pkt 2 w sposób tradycyjny.
4. Starosta przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem czynności kancelaryjnych, przechowywaniem bieżącej i archiwalnej dokumentacji, zapewnieniem obsługi administracyjnej Rzecznikowi, wglądem do akt spraw Rzecznika w związku z podporządkowaniem Rzecznika, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, w tym wnioski o dostęp do informacji publicznej składane przez petentów z zakresu ochrony praw konsumentów w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemu informatycznego do elektronicznej obsługi dokumentacji.
5. Realizacja praw, o których mowa w art. 12-23 RODO* ciąży na Rzeczniku, przy czym każda osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem realizacji tych praw wobec każdego ze Współadministratorów.
6. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2 i 4 ciąży na Rzeczniku.
7.  Funkcję punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zd. 3 RODO* dla osób, których dane dotyczą pełni Inspektor ochrony danych Starosty.
Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
Tel.: 52 559 07 46
e-mail: iod@tucholski.pl
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.):

Informujemy, że dokonujemy współadministrowania danymi osobowymi w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta

1. Współadministratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe

Współadministratorami danych osobowych w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta są:
  • Starosta Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola e-mail: starostwo@tuchola.pl tel. 52 559 07 00
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola e-mail: rzecznik@tuchola.pl tel. 52 559 07 33
2.  Inspektor ochrony danych Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adresy podane powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@tucholski.pl.


3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą celem: 1)      udzielania informacji, wyjaśnień i pomocy prawnej z zakresu ochrony praw konsumentów;
2)      występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
3)      wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
4)      współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5)      prowadzenia czynności kancelaryjnych, przechowywania bieżącej i archiwalnej dokumentacji;
6)      udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, w tym wnioski o dostęp do informacji publicznej z zakresu ochrony praw konsumentów oraz w innych celach ustawowo przewidzianych.

4.      Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
1)      ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.);
2)      ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.);
3)      pozostałe sektorowe regulacje dotyczące ochrony praw konsumenta.

5.  Odbiorcy danych osobowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być operatorzy pocztowi w związku ze świadczeniem usług pocztowych, dostawy usług IT w związku z obsługą systemów informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Tucholi, Minister właściwy ds. cyfryzacji – jeśli korespondencja została przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP, przedsiębiorcy, będący stroną sporu w przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego ochrony praw konsumentów, konsumenci.

6.  Okres retencji danych Powierzone dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych: w przypadku wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta – 10 lat, współdziałania z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi oraz rzecznikami konsumentów – 5 lat.

7.  Prawa osób, których dane dotyczą Osobom, których dane są przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja niektórych uprawnień może podlegać ograniczeniom ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

8.  Prawo do skargi Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.   Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest konieczne do tego, abyśmy mogli zrealizować wniosek dotyczący ochrony praw konsumenta. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy i realizacji wniesionego żądania.

10. Przekazywanie i profilowanie Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej jako RODO:


Informujemy, że dokonujemy współadministrowania danymi osobowymi w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta
1.  Współadministratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe
Współadministratorami danych osobowych w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta są:
  • Starosta Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola e-mail: starostwo@tuchola.pl tel. 52 559 07 00
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola e-mail: rzecznik@tuchola.pl tel. 52 559 07 33
2. Inspektor ochrony danych
Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adresy podane powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@tucholski.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna Dane osobowe przetwarzane będą celem:
1)      występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
2)      wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3)      współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
4)      prowadzenia czynności kancelaryjnych, przechowywania bieżącej i archiwalnej dokumentacji;
5)      udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, w tym wnioski o dostęp do informacji publicznej z zakresu ochrony praw konsumentów oraz w innych celach ustawowo przewidzianych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: 1)      ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.);
2)      ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.);
3)      pozostałe sektorowe regulacje dotyczące ochrony praw konsumenta.

5. Kategorie danych Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
1)      imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy;
2)      dane adresowe/korespondencyjne przedsiębiorcy (adres siedziby przedsiębiorstwa, numer telefonu, adres e-mail, inne);
3)      NIP, REGON, nr KRS przedsiębiorcy.

6. Źródło danych Źródłem pozyskanych przez Administratora danych osobowych jest konsument występujący do Powiatowego Rzecznika Konsumentów z żądaniem dotyczącym ochrony swoich praw i interesów.

7. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być operatorzy pocztowi w związku ze świadczeniem usług pocztowych, dostawy usług IT w związku z obsługą systemów informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Tucholi, Minister właściwy ds. cyfryzacji – jeśli korespondencja została przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP, przedsiębiorcy, będący stroną sporu w przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego ochrony praw konsumentów, konsumenci.

8. Okres retencji danych Powierzone dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych: w przypadku wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta – 10 lat, współdziałania z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi oraz rzecznikami konsumentów – 5 lat.

9. Prawa osób, których dane dotyczą Osobom, których dane są przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja niektórych uprawnień może podlegać ograniczeniom ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

10.  Prawo do skargi Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

11.  Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest konieczne do tego, abyśmy mogli zrealizować wniosek dotyczący ochrony praw konsumenta. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy i realizacji wniesionego żądania.

12. Przekazywanie i profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, a także dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

metryczka


Wytworzył: Inspektor Ochrony Danych (7 maja 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (7 maja 2021, 10:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2926