Współadministrowanie danymi osobowymi z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez Starostę Tucholskiego i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi - art. 26 ust. 2 (zd. 2) RODO.*
 
Starosta Tucholski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola - dalej określany Starostą i Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi - dalej określany Przewodniczącym Zespołu z siedzibą w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, zwanymi łącznie „Współadministratorami”, zawarli Porozumienie dotyczące współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi przez Starostę oraz Przewodniczącego Zespołu celem realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalając w drodze wspólnych uzgodnień zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*.

1.  Porozumienie dotyczące współadministrowania danymi osobowymi określa:
a)      cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
b)      zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*, a w szczególności obowiązków odnoszących się do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą przysługujących jej praw oraz podawania przy zbieraniu danych informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO*,
c)      relacje pomiędzy Współadministratorami, a podmiotami których dane dotyczą,
d)      punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.

2.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
a)      orzeka o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia,
b)      orzeka o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
c)      orzeka o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 Ustawy,
d)      wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
e)      wydaje osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z odpowiednim wskazaniem kartę parkingową,
f)       współdziała z ośrodkami pomocy społecznej oraz z placówkami służby zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa oraz realizuje inne zadania określone przepisami.

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przetwarza dane osobowe w celach, o którym mowa w pkt 2 w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemu informatycznego:
a)      Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON), w którym przetwarza się dane osobowe celem usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Starosta przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem czynności kancelaryjnych, przechowywaniem bieżącej i archiwalnej dokumentacji, zapewnieniem obsługi administracyjno - biurowej Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wglądem do akt w związku z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski.

5. Realizacja praw, o których mowa w art. 12-23 RODO* ciąży na Przewodniczącym Zespołu, działającym w imieniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym każda osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem realizacji tych praw wobec każdego ze Współadministratorów.

6. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2 i 4 ciąży na Przewodniczącym Zespołu.
7.      Funkcję punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zd. 3 RODO* dla osób, których dane dotyczą pełni Inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych:

Inspektor ochrony danych
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
Tel.: 52 559 07 46
e-mail: iod@tucholski.pl

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.):
Informujemy, że dokonujemy współadministrowania danymi osobowymi

1.       Współadministratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe

Współadministratorami danych osobowych są:  
  • Starosta Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola e-mail: starostwo@tuchola.pl tel. 52 559 07 00
  • Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kościuszki 16 89-500 Tuchola e-mail: pzoon@tuchola.pl tel. 52 559 20 41
2.      Inspektor ochrony danych
Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adresy podane powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@tucholski.pl.

3.      Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Dane osobowe przetwarzane będą celem:
1)      orzekania o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia,
2)      orzekania o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
3)      orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.426 ze zm.),
4)      wystawiania osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
5)      wydania osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z odpowiednim wskazaniem kartę parkingową,
6)      podejmowania czynności związanych z prowadzeniem czynności kancelaryjnych, przechowywaniem bieżącej i archiwalnej dokumentacji, zapewnieniem obsługi administracyjno - biurowej Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
4.      Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
1)      ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573),
2)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 ze zm.),
3)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162  ze zm.),
4)      Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej Dz. U. 2014 r. poz. 818),
5)      Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016 r. poz. 1438),
6)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
7)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007 r. Nr 228, poz. 1681),
8)      ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz inne przepisy sektorowe.

5.      Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych ze Starostą Tucholskim bądź Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności operatorzy pocztowi w związku ze świadczeniem usług pocztowych, dostawcy usług IT w związku z obsługą systemów informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Tucholi. Odbiorcami danych będzie również Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który zapewnia eksploatację Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Minister właściwy do spraw cyfryzacji – jeśli korespondencja została przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP.

6.      Okres retencji danych
Powierzone dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.      Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane są przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja niektórych uprawnień może podlegać ograniczeniom ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

6.      Prawo do skargi
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

7.      Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne, abyśmy mogli zrealizować cele, o których mowa powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy i realizacji wniesionego żądania.

8.      Przekazywanie i profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

metryczka


Wytworzył: Inspektor Ochrony Danych (7 maja 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (7 maja 2021, 10:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3472