REFERAT BUDOWNICTWA

I. POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ 


 • KARTA USŁUGI
pozwolenie na budowę (240kB) word
pozwolenie na rozbiórkę (238kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

-> Klauzula informacyjna RODO (17kB) word

-> Klauzula informacyjna RODO (143kB) pdf


           -> Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (231kB) pdf  
               -> oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (97kB) plik          wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 :

          -> wniosek o pozwolenie na budowe PB-1 (174kB) plik

          -> wniosek o pozwolenie na budowe PB-1 (283kB) pdf
                                                                                        

          wniosek o zatwierdzenie pzd lub pzt lub projektu arch-bud PB-6 :

          -> wniosek o zatwierdzenie pzd lub pzt lub projektu arch-bud PB-6 (182kB) plik

          -> wniosek o zatwierdzenie pzd lub pzt lub projektu arch-bud PB-6 (180kB) pdf


          wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 :

          -> PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiorke (142kB) pdf


               oraz informacja na miejscu

OPŁATA SKARBOWA ZA POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB PEŁNOMOCNICTWO:

Urząd Miejski w Tucholi
Plac Zamkowy 1,89-500 Tuchola

nr konta 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002

tytułem: opłata skarbowa za pozwolenie na budowę / opłata skarbowa za pełnomocnictwo podając również nazwę Inwestora lub nazwę inwestycji.II. PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
LUB PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA


 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA

            -> Klauzula informacyjna RODO (17kB) word           ->
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (231kB) pdf
          -> oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (97kB) plik

             
  oraz informacja na miejscu


III. ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA


 
 
          -> Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (231kB) pdf
       -> oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (97kB) plik

          wniosek o zmianę pozwolenia na budowę PB-7 :             oraz informacja na miejscu


IV. OSTEMPLOWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY/ROZBIÓRKI.           -> Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy (441kB) pdf /wersja w formacie pdf/

            KARTA USŁUGI oraz informacja dostępne na miejscuV. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI.

 • KARTA USŁUGI

            -> wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielnosci lokali (41kB) word /wersja w formacie word/             oraz informacja na miejscu


VI. ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

 • DRUKI DO POBRANIA
          -> wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepisów techniczno-budowlanych PB-0 (279kB) pdf


        oraz informacja na miejscu
     
VII. WYDAWANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

             -> PB-14 wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku,lokalu lub na teren sąsiednej nieruchomości (290kB) pdf


VIII. WNIOSEK NA BUDOWĘ OBIEKTU TYMCZASOWEGO
 
          wniosek na budowę obiektu tymczasowego PB-8 :             oraz informacja na miejscu


IX. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE LOKALU MIESZKALNEGO.

 • KARTA USŁUGI

           -> wniosek o dodatek mieszkaniowy (39kB) word /wersja w formacie word/

            -> Klauzula informacyjna RODO (17kB) word

         -> Klauzula informacyjna RODO (143kB) pdf

                oraz informacja na miejscu


X. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI.

 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIAXI. ZGŁOSZENIA BUDOWY, ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI NIE WYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ.

 • KARTA USŁUGI

 • DRUKI DO POBRANIA

            -> Klauzula informacyjna RODO (17kB) word

            -> Klauzula informacyjna RODO (143kB) pdf          -> Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (231kB) pdf
             -> oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (97kB) plik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    W przypadku położenia planowanego obiektu budowlanego lub planowanych do wykonania robót budowlanych w strefie ochrony konserwatorskiej, należy przed dokonaniem zgłoszenia tej budowy lub robót w Starostwie Powiatowym w Tucholi, uzyskać opinię konserwatorską z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, 85-102 Bydgoszcz.

Wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej do pobrania poniżej:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       oraz informacja na miejscu


Zgłoszenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego:


Wolnostojące, nie więcej niż dwu kondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

Więcej informacji o Programie DomBezFormalności:

#DomBezFormalności

www.dombezformalnosci.gov.pl

--------------------------------------------------------------------

Wnioski są również do pobrania na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link:

-> link do strony GUNB - wnioski

-> link do strony GUNB - wnioski edytowalne


--------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I.   Administratorem danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
II. Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa;
2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


metryczka


Wytworzył: Szymon Hoppe (30 listopada 2009)
Opublikował: Szymon Hoppe (30 listopada 2009, 11:49:09)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (27 stycznia 2023, 09:54:55)
Zmieniono: aktualizacja wniosków o ostemplowanie dziennika budowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37195