Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Pocztowa 7a
89-500 Tuchola
podgik@tuchola.pl

Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego jest częścią Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:
a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),
b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,
c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,
d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,
e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;
3) administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja;
4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
5) opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i jej nadzorowanie;
6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;
7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;
8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;
9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.

Spośród zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej starosta:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (1 lutego 2015)
Opublikował: Jacek Lorczak (1 lutego 2015, 23:09:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5046